ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

A.    Boeken/reserveren

A1.     U kunt alleen via internet/e-mail reserveren. Bij het vastleggen/ingeven van een boekingsopdracht/aanvraag worden de algemene voorwaarden automatisch van kracht. Deze manier van reserveren is voor de huurder bindend.

A2.     Boekingsopdracht en betalingen:
A2.1.     Iedere boekingsopdracht wordt door de verhuurder bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail.

A2.2.    Binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van deze boekingsbevestiging dient de aanbetaling van 50% van de huursom te gebeuren. Het restant van de totale huursom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode volledig te zijn voldaan. Bij boeking binnen deze 6 weken dient u de totale huursom te betalen.

A2.3. Bij niet tijdige betaling is de verhuurder gerechtigd de geboekte vakantiewoning te annuleren.

B.    Annuleren

B1.     Annulering door de huurder
B1.1      Annuleringen dienen steeds per e-mail aan de verhuurder te worden doorgegeven. Binnen een periode van 48 uur na ontvangst van de annulering zendt de verhuurder een ontvangst van annuleringsbevestiging per e-mail aan de huurder.

B1.2     Elke boeking/reservatie kan u binnen de 10 kalenderdagen, gerekend vanaf de boekingsdatum, kosteloos ongedaan maken. Bij boeking/reservatie binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode is dit optierecht niet van kracht en gelden de normale annuleringsvoorwaarden onder punt B1.3.

B1.3 Bij annulering na 10 kalenderdagen, gerekend vanaf de boekingsdatum, zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

B1.3.1.    Bij annulering tot de 42ste dag (6 weken) voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 50% van de huursom.

B1.3.2.    Bij annulering vanaf de 42ste tot de 28ste dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 75% van de huursom.

B1.3.3.    Bij annulering tussen de 28ste en de 3de dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 90% van de huursom.

B1.3.4.    Bij annulering op de 2de dag voor het begin of later bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom.

B1.4.    Ingeval van vroegtijdig vertrek heeft de huurder geen recht op terugbetaling van betaalde huurgelden en/of aanverwanten.

    

B2.     Annulatieverzekering
Indien u door omstandigheden genoodzaakt bent uw vakantie te annuleren of voortijdig moet afbreken is het altijd financieel interessant om over een reis- en/of annuleringsverzekering te beschikken. Informeer u hiervoor tijdig bij uw verzekeringsagent.

B3.     Annulering door de verhuurder
Indien omstandigheden/overmacht de verhuurder dwingt tot annulering van de reeds gehuurde vakantieperiode, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder. De verhuurder zal in dit geval binnen de 48 uur na de vernoemde kennisgeving aan de huurder, het reeds door de huurder betaalde bedrag terugstorten. De huurder heeft in dit geval geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van de reeds betaalde sommen en doet dan ook uitdrukkelijk afstand van verdere rechten.

Indien overmacht intreedt terwijl de huurder slechts gedeeltelijk gebruik van de vakantiewoning heeft kunnen maken, dient de huurovereenkomst ook voor de reeds benutte tijd als ontbonden te worden beschouwd en heeft de huurder dus recht op een volledige terugbetaling van de betaalde huursom.

B4.     Annulering door epidemie, pandemie, verbod tot vrij verkeer,...
Indien door externe omstandigheden de huurder zijn vakantie niet kan doorbrengen in de vakantiewoning, dan kan de huurder zich niet beroepen op de wettelijke bepalingen inzake pakketreizen en blijft de huurprijs verschuldigd. De annuleringsvoorwaarden zoals bepaald in artikel B1.3 zijn dan ook van toepassing.

 

C.     Aansprakelijkheid

C1.     Aansprakelijkheid van de huurder
C1.1     De hoofdhuurder (= de bij de reserveringsbevestiging genoemde huurder) is aansprakelijk voor de door hem/haar, door medehuurders, door eventuele bezoekers of door huisdieren veroorzaakte schade, ook wanneer deze na zijn vertrek geconstateerd worden. 

C1.2     De bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen derhalve strikt te worden nagekomen. Zoals bvb.:

C1.2.1         Respect voor woning, inboedel, aanhorigheden en tuin

C1.2.2         De gehuurde vakantiewoning moet door de huurder, zijn medehuurders en zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond en dit met inachtneming van de rust voor de omgeving.

C1.2.3     In België is een wet van toepassing die lawaai buitenshuis na 22 uur verbiedt. Iedereen die denkt dat dit voor hem/haar niet geldt, wordt zonder voorafgaandelijke waarschuwing en zonder teruggave van enige huurgelden, uit de vakantiewoning verwijderd.

C1.2.4     Om beschadiging aan muren en meubels te vermijden is het niet toegestaan om meubilair te verplaatsen vanuit hun huidige locatie.

C1.2.5      Het is niet toegestaan om hout in de barbecue te verbranden.
        
C1.2.6      Kampvuren in de tuin zijn verboden.
    
C1.2.7     Het is verboden om de vakantiewoning te gebruiken voor de organisatie van fuiven en/of drankpartijen.
        
C1.2.8      Roken in de gebouwen is niet toegestaan.
    
C1.2.9         Het niet naleven van de huurvoorwaarden kan aanleiding geven tot een onmiddellijke ontbinding van de huurovereenkomst zonder recht voor de huurder op enige financiële recuperatie van de betaalde huursom.

C2.     Aansprakelijkheid van de verhuurder
C2.1    De verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning en de daaraan gekoppelde aanhorigheden (tuin, zwembad, speeltoestellen, …). Het aanwezig verwarmd privé zwembad, de buitensauna, de  speeltoestellen, … mogen huurders dan ook uitsluitend gebruiken op eigen risico.

C2.2    Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving van de vakantiewoning op website(s), in folder(s), bij verhuurbedrijven,…  binden de verhuurder niet. De huurder kan hieraan dan ook geen rechten  ontlenen.

D.    Maximaal aantal personen

D1.    Het aantal personen die maximaal in de vakantiewoning kunnen en mogen verblijven is beperkt tot 12. Dit aantal kan in geen geval worden overschreden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak te kunnen maken op teruggave van de betaalde huursom.

D2.     Bij het overschrijden van het maximum aantal personen is men niet alleen niet meer comform met de reglementeringen van het Waals Gewest inzake brandveiligheid maar ook niet met de bepalingen van de brandverzekering van de woning.

D3.     Indien er op later tijdstip, buiten medeweten van de verhuurder, toch extra personen in de vakantiewoning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden ingehouden van de betaalde waarborgsom.

E.    Huisdieren

E1.    In principe zijn huisdieren NIET toegelaten tot de vakantiewoning tenzij mits VOORAFGAANDELIJKE en SCHRIFTELIJKE goedkeuring van de verhuurder.

E2.    Voor zover een huisdier zou worden toegelaten:

E2.1     Dan mag deze niet de bedden, zetels, douche/bad en zwembad van de vakantiewoning gebruiken.
    
E2.2    Moet de huurder de hond laten opdrogen of afdrogen na een wandeling voor hij in de woning toegelaten wordt.
    
E2.3    Dient eventuele hondenpoep in de tuin verwijderd te worden.
    
E2.4    Mag het dier niet alleen in de woning worden achtergelaten.

F.    Begin en einde van het verblijf

F1.     Begin van het verblijf
F1.1    Houd er rekening mee dat het volledige bedrag van de huursom voor aankomst voldaan dient te worden. Van zodra de volledige betaling is ontvangen zal de verhuurder aan de huurder per e-mail de gegevens van de accommodatie, zoals het adres en het afhaalpunt voor de sleutel, naar u doorsturen.

F1.2    De huurder dient bij aankomst en voor het verblijf in de vakantiewoning volgende sommen CONTANT te betalen aan de verhuurder of de beheerder:
F1.2.1        Waarborgsom vakantiewoning
F1.2.2    Forfait huisdier (voor zover voorafgaandelijke toestemming)        
F1.2.3        Brandhout (facultatief)

Bij gebreke van de betaling bij aankomst van vermelde sommen zal de huurovereenkomst automatisch op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd.
De huurder heeft in dit geval geen recht op enige terugbetaling van betaalde huursommen.

F1.3    De vakantiewoning kan betreden worden op de dag van aankomst tussen 16.00 en 18.00 u.  Latere aankomst kan enkel mits voorafgaandelijk overleg met de verhuurder.

F1.4    Bij aankomst zullen de huurder en verhuurder alle ruimten in en rond de woning inspecteren evenals de volledige inventarislijst overlopen. Een proces-verbaal zal hiervan opgemaakt worden die door zowel de huurder als verhuurder moet worden ondertekend.

F1.5    De aankomst kan enkel op vrijdag of op maandag tenzij anders voorafgaandelijk en schriftelijk overeengekomen met de verhuurder.
    

F2.     Einde van de huurperiode
F2.1    Het vertrek kan enkel op vrijdag of op maandag tenzij anders voorafgaandelijk en schriftelijk overeengekomen met de verhuurder.

F2.2    De overdracht -na eindcontrole door de verhuurder en huurder- van de vakantiewoning gebeurt op de dag van vertrek om 10u. 
Vertrek op een vroeger tijdstip kan enkel na voorafgaandelijk overleg met de verhuurder.

F2.3    De gehuurde vakantiewoning dient altijd netjes te worden achtergelaten na afloop van het verblijf. Dit houd in: de woning op te ruimen, alles terug op zijn plaats te zetten, vuilnisbakken te ledigen, aangerecht op te ruimen, vaat in de kast te zetten, bedlinnen opgeplooid op de betreffende bedden achter te laten, sanitair proper achter te laten, …
Kortom de vakantiewoning netjes (bezemschoon) achter te laten.
Na de eindcontrole door de verhuurder en huurder zal een proces-verbaal worden opgemaakt die door zowel de huurder als de verhuurder moet worden ondertekend.

F2.4    Indien de woning en/of tuin in zo een staat wordt achtergelaten dat 
men niet rondkomt met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de 
verhuurder het recht om extra schoonmaakuren aan te rekenen en dit aan 
€ 25,-/uur.

F2.5     Er wordt van de huurder verwacht dat hij voor de aanvang van de eindcontrole melding maakt van de door hem/haar of zijn medehuurders aan de vakantiewoning of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade aan de verhuurder of beheerder.
Reparatie of vervangingskosten dienen door de huurder onmiddellijk aan de verhuurder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

G.    Waarborg

G1.    De vakantiewoning heeft waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.

G2.    Blijkt bij de eindschoonmaak dat er schade of breuk is die niet eerder door de huurder werd gemeld of  vastgesteld bij de eindcontrole, dan  zullen de reparatiekosten of vervangingskosten door de huurder moeten betaald worden.

G3.    De huurder doet er goed aan om ongelukjes spontaan te melden aan de verhuurder bij de eindcontrole. Deze worden dan ook meestal goed afgehandeld. Blijkt echter dat er geen respect was voor de woning/inboedel of dat men toegebrachte schade bewust heeft verzwegen dan  kan men als huurder ook niet meer rekenen op een minnelijke houding van de verhuurder.

G4.    Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en er geen schade of breuk is geconstateerd, dat wordt de betaalde waarborgsom binnen de 2 weken na verblijf via banktransactie terugbetaald. 
Geconstateerde beschadiging of vermissing van, in of aan de vakantiewoning  aanwezige zaken worden met de betaalde borgsom verrekend. De huurder ontvangt in dit geval een gedetailleerde afrekening. Het restant van de betaalde borgsom wordt dan aan de huurder terugbetaald via banktransactie.
Gaan aangebrachte schades het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht om na ontvangst van een gedetailleerde afrekening, het aanvullend bedrag te betalen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de vernoemde afrekening.

 

H.    Betalingen, geschillen en klachten

H1.    De huurder die niet tijdig heeft betaald, is over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim een verwijlintrest van 1,5% per begonnen maand verschuldigd.

H2.     Bij gebreke van betaling op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder dat hiertoe een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is, een conventionele onherleidbare schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 15% van het openstaand bedrag met een minimum van 125 euro en dit behoudens bewijs van grotere schade.

H3.     De algemene voorwaarden zijn opgesteld naar Belgisch recht en dit ongeacht de woonplaats van de huurder. Alle geschillen in verband met de uitvoering van deze huurovereenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde.

H4.    Indien de huurder meent een gerechtvaardige klacht te hebben dan moet voor zover mogelijk deze onmiddellijk aan de verhuurder worden gemeld. Als directe melding niet mogelijk is of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen de 4 weken na beëindiging van de huurperiode schriftelijk en gemotiveerd bij de verhuurder worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen. De verhuurder is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van de betaalde huursom.